Retur
GVK, offentlige serviceydelser:
Oversigt over de tilbud, som kommunen, amtet og staten giver borgerne.

Oversigt:
A - B - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Å

----------------------------------------------------------------

AOversigt

Abort
Alle kvinder har ret til fri abort, hvis det sker inden udgangen af 12. svangerskabsuge.
Henvendelse om abort skal ske til din egen læge eller til amtskommunens socialcenter.

Adoption   Pr. 01. januar 2007: Statsforvaltningen (det tidligere statsamt)
Henvendelse om adaption rettes til amtets socialcenter, når barnet er dansk statsborger eller statsborger i et af de øvrige nordiske lande.
Gælder adoptionen et barn fra andre lande, rettes henvendelse til en adoptionsorganisation, der er godkendt af Justitsministeriet.

Adressebeskyttelse
Folkeregistret kan beskytte din adresse, så private ikke kan få oplyst adressen.
Adressebeskyttelse gælder for et år ad gangen, og beskyttelsen opretholdes automatisk ved flytning til en anden kommune.

Affaldsbehandlingsanlæg
Forbrændingsanlæg - Kraftvarmeanlæg AArhus Nord
Kraftvarmeanlæg Aarhus Nord, Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200  Aarhus N
Tlf. 86 23 16 66, Eksp. Mandag-fredag 6-17, lørdag 8-12, søn- og helligdage lukket

Genbrugsstationerne - modtager alle typer affald
Hasselager, Birkegårdsvej 8, 8361  Hasselager
Tlf. 86 28 66 45
Viby, Eskelundvej 13, 8260   Viby J
Tlf. 86 17 31 78
Malling, Nymarken 12, 8340  Malling
Tlf. 86 93 35 97
Risskov, Lystrupvej 190, 8240  Risskov
Tlf. 86 17 31 78
Lisbjerg, Ølstedvej 38, Lisbjerg, 8200  Aarhus N
Tlf. 86 23 22 16
Åbningstider for genbrugsstationerne:
man-fre 7-18, lørdag, søndag og helligdage* 10-17

* Lukket 24., 25., og 26. samt 31. december og 1. januar.
Komposteringsanlæg - Komposteringsanlæg for haveaffald og køkkenaffald
Komposteringsanlæg for køkkenaffald, Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200  Aarhus N
Tlf. 86 23 08 28, Eksp. Mandag-fredag 6-17, lørdag 8-12, søn- og helligdage lukket

Komposteringsplads for haveaffald, Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200  Aarhus N
Tlf. 86 23 21 65, Eksp. Mandag-fredag 6-17, lørdag 8-12, søn- og helligdage lukket

Sorteringsanlæg for byggeaffald - Renovationscenter Aarhus Nord
Sorteringsanlæg for byggeaffald, Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200  Aarhus N
Tlf. 86 23 21 65, Eksp. Mandag-fredag 6-17, lørdag 8-12, søn- og helligdage lukket

Miljøfarligt affald - Modtagerstation for farligt affald
Modtagestation for farligt affald, Åbrinkvej 51, 8000  Aarhus C
Farligt affald fra erhverv kan afleveres på eller afhentes af modtagestationen.
Tlf. 86 15 36 24, Åbent: Mandag-fredag 8-15

Aids/Hiv
Den praktiserende læge og amtets klinikker for kønssygdomme kan rådgive om hiv-smitte og aids. Du kan få foretaget en hiv-test anonymt ved henvendelse til en anden læge end din egen eller på amtets klinikker for kønssygdomme.
Endvidere gives der telefonisk rådgivning og information følgende steder:
Aids-linjen, 33 91 11 19, alle dage 9-23
Aids-info Fyn, 65 91 11 19, mandag-fredag 8-23, søn- og helligdage 16:30-23
Aids-info Århus, 86 13 65 13, alle dage 19-23

Aktindsigt
Alle borgere har ret til aktindsigt i sagsbehandlingen hos de offentlige myndigheder. Det gælder særlige regler for aktindsigt i personsager.

Alarmering
Drej eller tryk 1-1-2.
Forlang: ambulance, brand, politi eller miljø.
Tal tydeligt og roligt. Fortæl, hvad der er sket, hvor mange tilskadekomne - og bliv ved telefonen, indtil meldingen er afgivet. Opgiv navn, adresse og hvilket telefonnummer du taler fra.
Opkald er gratis, også fra mønttelefon (hvis du ringer fra en mobiltelefon: oplys bynavn, vejnavn, retning o.s.v. Alarmcentralen ved ikke automatisk, hvor du befinder dig.)

Alkoholproblemer
Alkoholambulatorierne yder gratis vejledning om alkoholproblemer til mennesker med et alkoholproblem og til pårørende.
Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning - og henvendelse kan være anonym.

Amtet ---> overtaget af Region Midtjylland pr. 01.01.2007
Århus Amt, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270  Højbjerg
Tlf. 89 44 66 46, Eksp.: mandag-torsdag 9-15, fredag 9-13, hjemmeside: www.aaa.dk
Århus Statsamt, Marselis Boulevard 1, Box 14, 8100  Århus C
Tlf. 89 40 11 11, Eksp.: mandag-onsdag 9-15, torsdag 9-17, fredag 9-13
Århus Amt omfattet flg. 26 kommuner:
Ebeltoft, Galten, Gjern, Grenå, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hørning, Langå, Mariager, Midtdjurs, Nørhald, Nr. Djurs, Odder, Purhus, Randers, Rosenholm, Rougsø, Ry, Rønde, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Sønderhald, Them, Århus

Ankesager, sociale
Du kan klage over de sociale myndigheders afgørelse ved at rette henvendelse til kommunen. Kommunen sender klagen og sagens akter til Det Sociale Nævn.
Hvis du vil klage over afgørelsen i en social sag, skal det normalt ske inden 4 uger efter, at du har fået afgørelsen.
Yderlige oplysninger fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Arbejdsformidlingen
Arbejdsformidlingen hjælper arbejdssøgere og arbejdsgivere fra alle erhverv.
Al bistand er gratis.
AF Jobformidling og Virksomhedsservice, Nørreport 17, Box 399, 8100  Aarhus C
TLF. 89 34 66 10, Åben alle hverdage 8:30-14 samt torsdage 8:30-17
Søformidling: 89 34 66 12 - International afd.: 89 34 66 16
AF Vejledningscenter Viby, Viby Centret, Viby Torv, Box 2306, 8260  Viby J.
Tlf. 89 34 66 30 - Eksp.: mandag-onsdag og fredag 8:30-14, torsdag 8:30-17
Job- og Vejledningssektion, Arosgården, Åboulevarden 23, 8000  Aarhus C
Tlf. 89 40 46 90 & 89 40 48 54
Personlig henv.: mandag-onsdag 9-13, torsdag 11-17, fredag 9-13
Tlf.henv.: mandag-tirsdag 8-15, onsdag 8-16, torsdag 8-17, fredag 9-13
Jobservice, forsikrede ledige Tlf. 89 40 46 90
Personlig henv.: mandag-onsdag 9-13, torsdag 8-17, fredag 8-15
Tlf.henv.: mandag-onsdag 8-15, torsdag 8-17, fredag 8-15
Job og vejledning, ikke forsikrede ledige tlf. 89 40 59 80
Personlig henv.: mandag-tirsdag 9-13, onsdag 8-16, torsdag 11-17, fredag 9-13
Tlf.henv.: mandag-onsdag 8-13, torsdag 8-17, fredag 8-13
Job 2000, Jobbutikken i Århus, Frederiksgade 35, 8000  Aarhus C
Tlf. 86 76 10 11, Åbent: mandag-fredag 10-17, lørdag 10-13

Arbejdsskader
Arbejdsgiveren har pligt til at indberette alle arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Praktiserende læger og læger på skadestuer kan også indberette arbejdsbetingede skader og ulykker til Arbejdstilsynet.

----------------------------------------------------------------

BOversigt

Bedriftssundhedstjeneste
Alle virksomheder, hvor der kan være risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal oprette bedriftssundhedstjeneste, BST. BST skal blandt andet forebygge arbejdsmiljøskader og -ulykke, erhvervssygdomme og nedslidning. Udgifter til BST betales af virksomheden.
BST, Bedriftssundhedstjenesten i Aarhus Kommune Mindegade 13,1. 8000  Aarhus C
Tlf. 89 40 39 75, kontortid: mandag-fredag 9-15
BST Aarhus, Kongsvang Allé 25, 8000  Aarhus C, Tlf. 87 33 11 00
Århus Amts BST, Stenvej 25, 8270  Højbjerg, Tlf. 89 44 62 73

Besøgstjeneste
En række humanitære organisationer har besøgstjenester, der formidler besøg til ældre ensomme.

Bogbussernes køreplan
Se her og vælg Bogbussen's stoppested

Boligforhold
Benyttelse af mere end én lejlighed
Af hensyn til boligmassens udnyttelse må en husstand ikke disponere over mere end én bolig i Aarhus Kommune. Ansøgning om dispensation kan indsendes til byrådet.
Boligløse
Husstande med børn, som står uden selvstændig lejlighed og derfor befinder sig i en øjeblikkelig nødsituation, kan rette henvendelse til Socialcentrene.
Huslejenævn
Uoverensstemmelser mellem ejer og lejer vedrørende husleje, vedligeholdelsespligt og lignende kan indbringes for huslejenævnene
Nævningens adresse er: Søndergade 66,2. 8000  Aarhus C
Ledige lejligheder
Ejere af beboelseslejligheder har pligt til at genudleje ledigblevne lejligheder. Hvis en sådan lejlighed er ledig efter udløbet af en periode på 6 uger, skal ejeren indberette dette til Juridisk-Teknisk Kontor, Rådhuset, 8100  Århus
Boliger for ældre
Til ældre i Aarhus Kommune er der en række særlige tilbud om boliger. Der findes seks typer: plejehjem, beskyttede boliger, ældreboliger, lette kollektivboliger, ældrevenlige boliger og pensionistboliger
Ansøgning om en af disse boliger sker til lokalcentrene.

Boligstøtte
Beboerindskud
Kommunen kan yde støtte til boligindskud til lejere i almennyttigt byggeri og ældreboliger.
Ansøgning om lån til boligindskud skal sendes til kommunen, der også kan fortælle yderlige om reglerne for at få lån.
Boligsikring
Boligsikring er et tilskud til huslejen. Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtægten er i forhold til lejlighedens størrelse og pris.
Du kan hente mere information om boligsikring hos kommunen.
Boligydelse
Pensionister kan efter særlige regler få boligydelse uanset, om de bor til leje eller selv ejer deres bolig.
Ansøgning om boligydelse skal sendes til kommunen, hvor du også kan få yderligere information.
Lån til betaling af ejendomsskatter
Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter.
Ansøgning om lån skal sendes til kommunen, der også kan fortælle yderlige om reglerne.

Bygningsinspektorater
Bygningsinspektorat Midt, Rådhuset, 8100  Aarhus C, Tlf. 89 40 25 50
Bygningsinspektorat Nord, Vejlby Centervej 52, 8240  Risskov, Tlf. 89 40 63 30
Bygningsinspektorat Syd, Bygholms Allé 2, 8260  Viby J, Tlf. 89 40 50 80

Bygningsvæsen
Alle henvendelser om nybyggeri, ombygninger og ændringer anvendelse af eksisterende bygninger bedes rettet, til det lokale bygningsinspektorat.
Meget byggeri kræver kommunens godkendelse, før det påbegyndes. Bygningsinspektoratet kan oplyse, om godkendelse er nødvendig, eller om man blot kan gå igang.

Byrådsmøde
Afholdes på Rådhuset hver anden onsdag kl. 16.
Dagsorden for den del af møderne, hvortil der er offentlig adgang, er fremlagt 5 dage forud for et møde på følgende steder:
Rådhuset forhal, Kommune Information samt alle folkebiblioteker i kommunen.
Dagsorden kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhuskommune.dk.
Fotokopier af sagerne på dagsorden er fremlagt i:
Rådhusets forhal - Kommune Information - Hovedbiblioteket i Mølleparken samt bibliotekerne i: Højbjerg, Viby, Åby og Risskov
Der er ikke indført spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne i Aarhus Kommune.
Byrådets møder kan høres på lokalradioens kanal 2 på 89.5, 92.2, 98.5 eller 107.6 MHz, hos Stofa sendes på 100.75 MHz og Tele Danmark på 100.2 MHz

Børnebidrag
Hvis du ikke modtager børnebidrag til tiden, kan normalbidrager som regel udbetales gennem kommunen. Kommunen kan ligeledes udbetale bidrag, der er aftalt i forbindelse med udgifter til fødsel, dåb, konfirmation og sygdom.

Børnefamilieydelse
Staten udbetaler børnefamilieydelse til alle børn under 18 år. Yderlige er ikke afhængig af forældrenes indkomst.
Told og Skat udbetaler automatisk beløbet til moderen.

Børnetilskud
Der kan søges om forskellige tilskud til børn under 18 år.
Yderlige information fås i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Børneundersøgelser
Børn, der ikke går i skole har ret til syv gratis undersøgelser hos en læge. De tre af undersøgelserne skal foregå, inden barnet er fyldt ét år.

----------------------------------------------------------------

DOversigt

Daginstitution, kommunal dagpleje og fritidstilskud
Optagelse i daginstitution, kommunal dagpleje eller fritidstilbud
Daginstitutionspladser til børn i alderen ½-5 år og fritidstilbud til børn i 0-3 klasse samt dagplejepladser søges i Pladsanvisningen.
Fritidstilbud til børn i 4-7 klasse søges direkte i fritidshjemmet, byggelegepladsen eller fritidsklubben.
Pladsanvisningen kan give oplysning om beliggenhed.
Betaling for ophold i daginstitution
Den aktuelle betalingsstørrelse kan oplyses ved henvendelse til Pladsanvisningen.
Der ydes søskenderabat, hvis familien har mere end et bar i daginstitution/dagpleje.
Endvidere er der mulighed for at søge nedsættelse af betalingen, såfremt forældrenes aktuelle indkomster er under 340.2041 kr. Endelig kan betalingskravet helt eller delvis bortfalde, hvis der foreligger særlige sociale eller pædagogiske grunde.

Optagelse på venteliste
Kan tidligst finde sted fra følgende tidspunkter:
Til vuggestuer, dagpleje og integrerede institutioner: Når barnet er født.
Til børnehaver: Når barnet er fyldt 2 år.
Til fritidstilbud for børn i 4. - 7. klasse: I januar/februar måned i det år, barnet går i 3. klasse.
I Aarhus Kommune har Byrådet pr. 1/8-2000 beslutter, at alle børn fra 6 mdr.´s alderen skal kunne få et tilbud om plads i daginstitution, dagpleje eller skolefritidsordning til de går ud af 3. klasse.

Dagpenge
For at få dagpenge skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Du kan få nærmere oplysninger herom på socialcentrene.
Dagpenge i forbindelse mes sygdom, ulykke, barsel og adoption ydes efter hvor meget du tjener.
Barselsdagpenge
Gravide kvinder i arbejde har normalt ret til barselsorlov med dagpenge i 4 uger før fødslen. Efter fødslen har forældrene tilsammen ret til 26 uger, hvoraf de første 14 uger er moderens alene.
Dog har faderen ret til at holde orlov med dagpenge sammen med moderen og barnet i 2 uger sammenhæng indenfor de første 14 uger efter fødslen.
De efterfølgende 10 ugers orlov med dagpenge kan udnyttes af faderen eller moderen, mens faderen har ret til yderlige 2 uger efter udløber af den 24. uge.
Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller har sammen ret til dagpenge i forbindelse med graviditet og barsel som lønmodtagere.
Kommunen kan give yderlige information om reglerne for dagpenge i forbindelse med barsel.

Dagpenge ved adoption
Adoptivforældre har ret til dagpenge i sammenlagt 26 uger efter modtagelsen af barnet, hvis adoptionsmyndighederne stiller krav om, at en af adoptivforældrene er hjemme hos barnet.
Hvis adoptionsmyndighederne tillader det, kan de første 24 uger deles mellem forældrene.
Der kan dog udbetales dagpenge til begge forældre samtidig i 2 uger inden for de 24 uger. Efter udløbet af de 24 uger har den mandlige adoptant ret til dagpenge i yderlige 2 uger.
Kommunen kan give yderlige information om reglerne for dagpenge i forbindelse med adoption.

Dagpenge ved sygdom
Sygedagpenge udbetales af arbejdsgiveren i de første 2 uger. Derefter overtager kommunen udbetalingen af dagpenge.
Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller får dagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.
Det er muligt at tegne forsikring, hvorefter man har ret til dagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Forældre med alvorlig syge børn under 14 år har ret til dagpenge. Kommunen kan give yderlige oplysning om sygedagpenge.

Dødsfald
Dødsanmeldelse
Dødsfald skal anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet til præsten/kordegn i det søgn, hvor afdøde havde bopæl.
Begravelse
Henvendelse om begravelse skal rettes til præsten/kordegne i afdødes bopælssogn, uanset om begravelsen skal foregå uden præst.
Bedemanden hjælper med at ordre alle papirer til skifteret, begravelseshjælp m.m.
Begravelseshjælp
Kommunen kan yde tilskud til begravelse. Begravelseshjælp er afhængig af hvor stor afdødes formue er.

Dåb/navngivelse
Alle børn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. det kan ske ven enten dåb eller navngivelse.
Dåb kan ske indenfor folkekirken eller andet trossamfund, hvor præsten er bemyndiget til at foretage dåb.
Henvendelse rettes til præsten/kordegnen i bopælssognet.

----------------------------------------------------------------

EOversigt

Elevbefordring
Kommunen har pligt til at sørge for transport til og fra skole, hvis afstanden mellem hjem og skole har en vis længde, eller hvis skolevejen af vejmyndighederne betragtes som trafikfarlig.
Oplysning om reglerne fås ved henvendelse til Skoleforvaltningen, 89 40 47 47

Erhvervsinformation
De fleste kommuner har enten deres eget erhvervskontor eller deltager i et regionalt erhvervssamarbejde med andre kommuner.
Erhvervskontorerne vejleder om regler og tilskudsordninger i forbindelse med etablering af virksomhed i kommunen.
En række amter har oprettet særlige EU-kontorer, der blandt andet kan hjælpe med ansøgninger om EU-tilskud.
Center for virksomhedsudvikling der en del af Aarhus Amts Erhvervsafdeling, har en bred vifte af tilbud og målrettede projekter til iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder.
Henv.: 86 15 25 77

EU
Europa-Kommissionens Kontor i Danmark, Østergade 61, Box 144, 1004  København K, Tlf. 33 14 41 40.
Dokumentarafdelingen giver oplysninger om EU-forhold på tlf. 33 93 77 93, mandag-fredag 10-13.
Folketingets EU-Oplysning Christiansborg, 1240  København K, tlf. 33 37 33 37, mandag-fredag 10-16
Folketingets EU-Oplysning informerer om EU-spørgsmål, med særlig vægt på den danske beslutningsproces

----------------------------------------------------------------

FOversigt

Faderskabssager
Statsamtet behandler sager om faderskab.
Du kan få information og hjælp hos kommunen ved gennemførelse af faderskabssager.

Fisketegn
Alle lystfiskere skal have et fisketegn. Fisketegn får du ved at udfylde et særligt girokort, der sammen med en folder om fisketegn fås på postkontorer og biblioteker.
Børn under 18 år og personer, der er fyldt 67 år skal ikke have fisketegn. Fritidsfiskere med gyldigt fiskekort skal heller ikke have fisketegn.
Takster er 100 kr. for et år, 75 kr. for en uge og 25 kr. for en dag. Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje.

Flagdage i Danmark
Offentlige flagdage.
  1. januar (Nytårsdag),
  5. februar (kronprinsesse Mary),
  9. april (Danmarks besættelse (½ stang til kl. 12.02)),
16. april (dronning Margrethe II),
29. april (prinsesse Benedikte),
  5. maj (Danmarks befrielse 1945),
26. maj (kronprins Frederik),
  5. juni (Grundlovsdag, kampen ved Dybbøl 1848),
  7. juni (prins Joachim),
11. juni (prins Henrik),
15. juni (Valdemarsdag, genforeningsdag),
25. december (Juledag),
26. december (2. Juledag),
Desuden flages der på følgende forskydelige helligdage:
Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag (½ stang til solnedgang), Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag og 2 Pinsedag.

Sådan flagres der.
I Danmark flagres der på de officielle flagdage og i forbindelse med fødselsdage, jubilæer, valg, folkeafstemning m.m.
Ved flagning gælder følgende regler uanset anledning.
Flaget hejses kl. 8.00 og hales ned ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang.
Ved flagning i forbindelse med mindedage eller dødsfald, flagres der på halv stang.
Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes flaget på halv stang. Den korrekte position, er når flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Flaget nedtages ved først at lade flaget gå til tops, hvor det forbliver nogle sekunder, derefter hales det langsomt ned.
Bortset fra de nordiske flag, FN-flaget og EF-flaget, der frit kan benyttes sammen med eller uden Dannebrog, består der et almindeligt forbud mod at flage med fremmede nationers flag på dansk territorium. Tilladelse kan i hvert tilfælde gives af den lokale politimyndighed.
Kilde: Danmarks-Samfundet.

Flytning
Flytning skal anmeldes til folkeregistret senest 5 dage efter flytningen. Hvis du flytter mellem to kommuner, skal du anmelde flytningen til folkeregistret i den kommune. du flytter til.
Ved flytning til udlandet skal flytning anmeldes til folkeregistret i den kommune, du flytter fra.

Forbrugervejledning
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300  København S, Tlf. 32 57 01 00, hjemmeside: www.fs.dk
Forbrugerrådgivningen., mandag-fredag 9-12 på tlf. 32 96 07 00
Forbrugerstyrelsen behandler klager i sager, hvor private forbrugere føler sig dårligt behandlet.
Pris for varen eller ydelsen skal være mindst 500 kr. og må ikke overstige 24.000 kr. Hvis klagen drejer sig om et motorkøretøj, må købesummen ikke være højere end 82.000 kr.
Pris for klagesager er 80 kr., dog 500 kr. for klager vedrørende biler.

Konkurrencerådet Nørregade 49, 1165  København K, Tlf. 33 17 70 00
Konkurrencerådet fører tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsning.
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Box 2188, 1107  København K. Tlf. 33 13 63 11, hjemmeside: www.fbr.dk
Forbrugerrådet er en selvstændig og tværpolitisk interesseorganisation, der varetager den generelle forbrugerbeskyttelse i Danmark.
Forbrugerrådet er uafhængig af myndigheder og erhvervsliv.

Forbrugerråd, Det sociale
Magistratens 3. afdeling, Sundhed og omsorg:
Det sociale Forbrugerråd i Magistratens 3. afdeling består af repræsentanter for bl.a. handicaporganisationer. Rådet beskæftiger sig med sager af generel og principiel karakterer vedrørende den sociale lovgivning.
Målgruppen er de under 60 årige brugere af afdelingens ydelse f.eks. handicappede og andre brugere af hjælpemidler.
Er der et problem De mener bør tager op over for kommunen, kan De henvende Dem til Det sociale Forbrugerråd, enten gennem forvaltningen eller rådets formand.

Forbrugerråd, Det sociale
Magistratens 1. afdeling, Familier og Beskæftigelse:
Det sociale Forbrugerråd i Magistratens 1. afdeling repræsenterer brugerne af de sociale ydelser og fungerer som talerør for brugerne over for Familier- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forbrugerrådet er sammensat af repræsentanter for foreninger og organisationer med tilknytning til opgaverne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Formålet med Det sociale Forbrugerråd er at inddrage brugerne til støtte i arbejdet med at planlægge tilrettelægge og evaluere indhold og kvalitet i den sociale service. Der er mulighed for at tage ethvert spørgsmål op, som er af generel eller principiel karakter vedrørende indsatsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Ældrerådet
Ældrerådet består af 15 medlemmer, der er direkte valgt
Ældrerådet målgruppe er de over 60-årige borgere. Ældrerådet opgave er, at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.
Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.
Ældrerådet i Aarhus kommune, Langenæs Allé 21, 8000  Aarhus C, Tlf. 86 14 07 47

Klagerådet for Hjemmehjælp
består af 6 medlemmer, 3 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Ældrerådet, 2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Aarhus Byråd, og 1 medlem af invalideorganisationerne i kommunen.
Klagerådet skal drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om personlig og praktisk hjælp, der er ydet efter Serviceloven § 71 og 72. Klagerådet kan ikke omstøde kommunens afgørelse i konkrete sager, men skal vurdere klagen og udarbejde sin indstilling i sager til brug for revurderingen i afdelingen for Sundhed og Omsorg, der træffer den endelige afgørelse i klagesagen. Klagerådet følger udviklingen på hele hjemmehjælpsområdet og medvirker til, at hjemmehjælpen i Aarhus Kommune udføres efter de målsætninger, som Byrådet har fastlagt.
Forbrugerrådgivningen Århus
Forbrugerrådgivningen vejleder og hjælper forbrugeren, når denne er kommet i klemme på en eller anden måde. Vi oplyser om den rettigheder og hjælper dig, inden du henvender dig i en forretning. Få indflydelse på din hverdag gennem Forbrugerrådgivningen, Alene har man svært at komme igennem med sine synspunkter og med sin utilfredshed.
Med i Forbrugerrådgivningen er vi mange forbrugere, der er gået sammen for at hjælpe hinanden. Vi arbejder for at fremme vores interesser, og for at øge vor indflydelse. Forbrugerrådgivningen er en del af det organiserede forbrugerarbejde, der udføres af almindelige forbrugere i Danmark. Vi er derfor din interesseorganisation.
Forbrugerrådgivningen er medlem af Forbrugerrådet. På denne måde har vi også indflydelse på de forbrugerpolitiske beslutninger, der bliver tager på landsplan.

Fødselsanmeldelse
Fødsel skal anmeldes til kordegn/sognepræst i moderens bopælssogn senest to døgn efter fødslen.

----------------------------------------------------------------

GOversigt

Graviditetsundersøgelse
Alle gravide kan få 3 gratis undersøgelser hos den praktiserende læge i forbindelse ned svangerskabet. Endvidere kan gravide blive undersøgt af en jordmoder. Undersøgelsen er gratis.

Grøn Guide
Grøn Guide er et miljøprojekt, der støttes af Den grønne Fond og Aarhus Kommune. Den grønne Guide er ansat for at støtte og styrke en grøn udvikling i lokalområdet.
Den grønne Guide vejleder gratis private, skoler, butikker, boligforeninger, daginstitutioner og andre, der ønsker at gøre en indsats for miljøet. Der findes ialt 7 grønne Guide i Aarhus Kommune i følgende lokalområder: Midtbyen, Trige, Hjortshøj, Egå, Vejlby-Risskov, Gellerupparken og Beder-Malling-Ajstrup.

Grøn Information
Almindelig omtanke kan gøre de fleste danske familier mere miljøvenlige.
Her er nogle gode grønne råd til inspiration, se hjemmesiden: Grøn Information

----------------------------------------------------------------

HOversigt

Handicap
Kommunen har pligt til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk handicap, Hjælpen kan omtalte alle former for bistand.
Yderlige oplysninger fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Hegnssyn
Nabostridigheder om hegn, plankeværk og byggeri i skellinjer afgøres af hegnssynet.

Hjemmehjælp
Du kan søge om midlertidig hjemmehjælp til almindeligt husarbejde i forbindelse med sygdom, fødsel eller rekreation. Betalingen for hjemmehjælp er afhængig af husstandens indkomst.
Hvis du på grund af en vedvarende lidelse eller svækkelse ikke selv kan klare den daglige husholdning, kan du søge om varig hjemmehjælp. Varig hjemmehjælp er gratis.

Hjemmepleje af pårørende
Du kan få offentlig støtte til at passe et familiemedlem, der er alvorligt sygt.
Yderligere information fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Hjemmesygepleje
Kommunen stiller gratis hjemmesygepleje til rådighed efter lægehenvisning.
Yderligere information fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Hjælpemidler
Kommunen kan hjælpe handicappede, ældre og andre med anskaffelse og betaling af forskellige hjælpemidler, der er nødvendige for, at man kan klare hverdagens praktiske gøremål.
Yderligere information fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Huslejenævn
Huslejenævnet behandler klager over husejerens størrelse samt klager over lejlighedens stand i private udlejningsejendomme.

Husnumre
Alle ejendomme skal være forsynet med husnumre.
Opsætning sker ved grundejerens foranstaltning og bekostning. Henvendelser vedr. husnumre rettes til teknisk forvaltning.

Højskoleophold
Alle der er fyldt 17½ år kan søge om optagelse på en højskole. På ungdomshøjskolen er man dog mellem 16½-19.
Nogle kommuner giver tilskud til et højskoleophold.
Unge, der starte på en ungdomshøjskole før sit 18. år, kan modtage tilskud til opholdet. Ansøgning sendes til bopælskommunen.
Du kan få yderlige oplysning om højskoleophold ved henvendelse til
Højskolernes Sekretariat, Nytorv 7, 1450  København K, Tlf.: 33 13 98 22, e-mail: hs@grundtvig.dk

----------------------------------------------------------------

JOversigt

Jagttegn
Skov- og Naturstyrelsen udsteder jagttegn til jægere, der har bestået jagtprøven.
Skov- og Naturstyrelsen, Jagttegn, Haraldsgade 53,3., 2100  2100 København Ø
Tlf. 39 27 60 99, Telefontid: mandag-fredag 9-12, hjemmeside: www.sns.dk

----------------------------------------------------------------

KOversigt

Kollektiv trafik
tager det nye trafikselskab - Midttrafik, - sig af pr. 01. januar 2007.

Kommune
Aarhus Kommune, Rådhuset, Box 32 eller 36, 8100  Aarhus C
Areal i ha: 46883
Tlf. 89 40 20 00, E-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk, hjemmeside: www.aarhuskommune.dk, Eksp. mandag-fredag 9:30-15

Konfirmation
Tilmelding til konfirmation sker til præsten i bopælssognet

Kontanthjælp
Hvis du er i økonomiske vanskeligheder på grund af arbejdsløshed, aftjening af værnepligt, sygdom, skilsmisse, ægtefælles død m.m. kan kommunen yde kontanthjælp efter faste takster.
Kommunen har pligt til af rådgive om kontanthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik.

Kønssygdomme
Hvis du tror, du er smitter med en kønssygdom som f.eks. klamydia, herpes, gonoré, kondylomer (kønsvorter) eller syfilis, skal du undersøges og behandles. Det kan enten ske hos din egen læge eller på en klinik for kønssygdomme.
Du kan endvidere få anonym information om kønssygdomme og prævention ved at ringe til Sex-linjen, Tlf. 70 20 22 66, mandag, onsdag og fredag 15-17

Kørselshjælp
Alle i sygeforsikringens gruppe 1 har under visse forudsætninger ret til fri befordring i forbindelse med lægehjælp.
Yderligere oplysninger fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.

----------------------------------------------------------------

LOversigt

Lokaler, udlån af
Henvendelse om udlån af kommunens lokaler rettes til:
Vestergade 55, Box 619, 8100  Aarhus - Tlf. 89 40 48 43 og 89 40 48 45
Ved lån af bibliotekslokaler rettes henvendelse til biblioteket.

Lokalplaner
Lokalplaner indeholder oplysninger om, hvad et område må bruges til. Lokalplaner er vedtaget af kommunalbestyrelsen/byrådet. Hvis kommunalbestyrelsen/byrådet vil ændre en lokalplan, skal den nye lokalplan sendes til høring hos områdets beboere.
Du kan se eller købe lokalplanerne på Kommune Information og på kommunens biblioteker

----------------------------------------------------------------

MOversigt

Medicintilskud
Pensionister kan efter særlige regler få et medicinkort og tilskud til medicin.
Ordningen administreres af Afdeling for Sundhed og Omsorg.

Miljøbeskyttelse   Se Natur og miljø
Information om konkrete miljøproblemer kan fås hos kommunens og amtets tekniske forvaltning.
Beskyt naturen
Du kan aflevere: brugte batterier hos forhandleren
(NB. Du kan også:
Saml de gamle batterier i en klar plastpose. Bind kunde på posen og anbring posen på låget af affaldsbeholderen, inden beholderen tømmes. Så tager skraldemanden batterierne med.)
malingsrester, fortynder, terpentin m.m. hos trælast. og farvehandleren
medicinrester, kanyler og ødelagte kviksølvtermometre på apoteket
kemikalierester på kommunens genbrugsstation eller materielgård

Ministerier
Se hjemmesiden: Folketinget

Mødrehjælpen
Aabenraa, Nørreport 10,1., 6200  Aabenraa
Århus, Mejlgade 8, 8000  Aarhus C

----------------------------------------------------------------

NOversigt

Natur & Miljø     Klik her
Her kan du se hvilken myndighed - kommune, region eller en institution i Miljøministeriet - der fra den 01. januar 2007 har overtaget ansvaret for amternes tidligere opgaver inden for miljø, natur og planlægning.

Navneændring
Du kan ændre fornavn og efternavn ved at henvende dig til præsten eller kordegnen i det sogn, hvor du er døbt/navngivet.
Hvis du er født i Sønderjylland kan du ændre navn ved henvendelse til personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen er registreret.
Hvis du vil ændre et vielsesnavn skal du henvende dig til vielsesmyndighederne i den kommune/kirke hvor du blev gift.

----------------------------------------------------------------

OOversigt

Omsorgsarbejde
Afdelingen for Sundhed og Omsorg udsender pensionistavisen Tredie Halvleg fire gange om året.
Heri informeres bl.a. om omsorgsarbejde, klubber m.v.

Orlovsordninger
Alle i arbejde samt sygedagpengeberettigede har mulighed for at få orlov med støtte fra det offentlige.
Oplysninger om de forskellige orlovsordninger og støttemuligheder kan fås ved henvendelse til det lokale AF-kontor

----------------------------------------------------------------

POversigt

Pas
Du kan få et pas ved personlig henvendelse på politistationen. Du skal medbringe:
- et vellignede foto i halvprofil på 35 mm (bredde) x 45 mm (højde), begge øjne skal være synlige, man må ikke have hat på og baggrunden skal være ensfarvet.
- personnummer og dåbs/navneattest.
- hvis der tidligere er udsted pas skal dette også medbringes.
Hvis børn skal indskrives i passet, skal du samtidig medbringe en samtykkeerklæring fra den/de, der har forældremyndigheden samt en dåbs- navneattest.
Der er gratis at få optaget børn i passet. Et pas er gyldigt i ti år fra udstedelsesdatoen. Pas til børn mellem 8 og 18 år er dog kun gyldigt i fem år, og pas til børn under 5 år er gyldigt i to år.
Børn over 15 år skal have deres eget pas.
Der skal påregnes 14 dages leveringstid på nye pas, som fremstilles centralt og sendes direkte til ansøgeren
Henv.: Politiets Paskontor, Politigården.

Pension
ATP
Alle lønmodtagere, dagpengemodtagere samt visse kontanthjælpsmodtagere betaler ATP.
Arbejdsmarkedets TillægsPension trækkes fra lønne inden udbetaling.
Yderlige oplysninger om ATP kan fås hos ATP, Kongens Vænge 8, 3400  Hillerød, Tlf. 48 20 48 20
Delpension
Du kan søge delpension, hvis du er mellem 60 og 65 år og nedsætter din arbejdstid. Retten til delpension er betinget af, at der ikke er opnået ret til efterløn. Dette gælder for personer der er fylder 60 år 1 juli 1999 eller senere.
Hvis du er mellem 60 og 67 år og fyldt 60 år før juli 1999, har du mulighed for at søge delpension, hvis du nedsæter din arbejdstid.
Folkepension
Alle der er fyldt 67 år kan søge om folkepension. Hvis du har indtægter fra et arbejde, bliver folkepensionens grundbeløb nedsat, hvis indtægten er af en vi størrelse.
Derudover har du mulighed for at modtage pensionstillæg. Pensionstillægget bliver beregnet ud fra de samlede indtægter, du har udover pensionen. For personer, der fylder 60 år efter 1 juli 1999 udbetales folkepension fra det fyldte 65. år.
Kommunen kan endvidere yde forskellige former for personlige tillæg.

Førtidspension
Hvis du er mellem 18 og 67 år, og din erhvervsevne er varigt nedsat, har du mulighed for at modtage førtidspension, hår alle andre muligheder er udtømte.
Efterløn
Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen kan hjælpe med information om efterløn.
Yderlige oplysninger fås i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Personnummer
Alle indbyggere i Danmark har et personnummer, CPR-nr.

Posttakster/postnummer
Se hjemmesiden: Post Danmark
Post Danmarks Informationslinie 70 15 15 30.

Prævention
De praktiserende læger yder gratis vejledning om prævention og svangerskabsforebyggelse til alle i sygesikringsgruppe 1.
Medlemmer af sygesikringens gruppe 2 kan få delvis refusion af lægens regning.

----------------------------------------------------------------

ROversigt

Radio- og tv-forstyrrelser m.m.
Problemer med elektrisk støj i radio, biltelefoner, edb-anlæg eller tv kan skyldes elektromagnetisk udstråling fra elektriske apparater som elboremaskiner, antenneforstærkere og radiosendere i nærheden.
Hvis du har problemer med elektrisk betinget støj, skal du henvende dig til:
Telestyrelsens Støjtjeneste, tlf. 35 45 00 00, mandag-torsdag 8:30-16, fredag 8:30-15:30

Radio- og tv-licens
Radio- og tv-licens skal indbetales til: DR Licens, Box 888, 2800  Søborg Tlf. 35 20 30 40
Du kan hente tilmeldingsblanket på posthuset og i radio- og tv-forretninger.

Region Midtjylland
(Danmark er opdelt i 5 regioner. Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland & Region Syddanmark) Region Midtjylland, Tingvej 15, 8800  Viborg
Tlf. 87 28 50 00, Tlf.tider: mandag-torsdag 8-15:30, fredag 8-15, hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
Regionhuset i Midt ligger på fire adresser i henholdsvis Viborg, Holstebro, Horsens og Århus.
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800  Viborg, Tlf.: 8728 5000
Regionshuset Holstebro, Lægårdsvej 12, 7500  Holstebro, Tlf.: 8728 5007
Regionshuset Horsens, Emil Møllersgade 41, 8700  Horsens, Tlf.: 8728 5005
Regionshuset Århus, Oluf Palmes Allé 15, 8200  Aarhus N, Tlf.: 8728 5003
Region Midtjylland omfattet flg. 19 kommuner:
Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skive, Skanderborg, Struer, Syddjurs, Viborg;, Århus

Registerindsigt
Hvis du vil se, hvilke oplysninger kommunen har om dig i edb-registrene, skal du bede kommunen om registerindsigt.

Registreret partnerskab
Indgåelse af registreret partnerskab sker på rådhuset, hvor du også kan hente blanketten til registreret partnerskab.
Henvendelse om udstedelse af prøvelsesattest og registrering sker til:
Vielseskontoret, Rådhuset, 8000  Århus
Tlf. 89 40 20 00, Ekspeditionstid: mandag-fredag 9:30-15

Renovation
Indsamling af husholdningsaffald oplyses af BrugerCentret, Tlf. 87 44 11 44
Selskabet gennemfører særskilte indsamlinger af:
STORSKRALD efter nærmere aftale
AVISER/UGEBLADE i centralt opstillede papircontainere
HUSHOLDNINGSGLAS/FLASKER i centralt opstillede flaskecontainer
Private husstande kan desuden benytte de kommunale genbrugsstationer
Opmærksomheden henledes på:
At alle erhvervsvirksomheder skal være tilmeldt en FAST RENOVATIONSORDNING, som varetaget af en af kommunen godkendt renovatør. Virksomhederne skal sortere affaldet i behandlingsegnede kategorier og affaldet skal bortskaffes efter kommunes anvisninger, jf. regulativ for erhvervsaffald.
Affaldsregulativ kan rekvireres ved henvendelse til Aarhus Kommunale Værker, Tlf. 89 40 15 00, hjemmeside: www.aakv.dk
At alle virksomheder med miljøfarligt affald har pligt til at anmelde dette til kommunen samt pligt til at benytte kommunens afhentningsordning, jf. regulativ for miljøfarligt affald.
At private husstande har flere muligheder for at bortskaffe miljøfarligt affald, f.eks. til specielle miljøbiler og på genbrugsstationerne.
På apotekerne kan afleveres medicinrester.
Hos farvehandlere kan afleveres rester af maling, lak, rensevæske, opløsningsmidler, lim, plantegifte og husholdningskemikalier i øvrigt.
Hos fotohandlere kan afleveres brugt fremkalder og fixervæske
Brugte batterier kan anbringes i specielle battericontainer, som er opstillet hos fotohandlere og andre forhandlere af batterier.
NB. Du kan også:
Saml de gamle batterier i en klar plastpose. Bind kunde på posen og anbring posen på låget af affaldsbeholderen, inden beholderen tømmes. Så tager skraldemanden batterierne med.
Yderlige oplysninger vedr. aflevering af affald kan fås ved henvendelse til modtageplads for affald, tlf. 86 23 21 65

Resthjælp
Advokaternes retshjælp omfatter én konsultation, hvor du kan få vejledning om dagligdagens juridiske problemer. Det offentlige betaler en del af, hvad retshjælp koster.
Der offentliges støtte til advokathjælp bliver givet efter særlige regler, som du kan få ved henvendelse til et dommerkontor.
På dommerkontoret kan du også få oplyst, hvilke advokater der yder retshjælp.
Andre hjælpemuligheder
Flere steder i lander er det muligt at få gratis mundtlig vejledning i de såkaldte "Advokatvagter".
Advokatvagten i Århus
Ryesgade 31, 8000  Aarhus C, Åbent mandag og onsdag 17-18
Mødrehjælpens Retshjælp
Mejlgade 8, 8000  Aarhus C, tlf. 86 19 50 99
Tidsbest.: mandag, tirsdag og onsdag 9:30-16, torsdag 9:30-19, fredag 9:30-14
Retshjælp: torsdag 13-18 efter tidsbest.
Aarhus Retshjælp
Bødker Balles Gård 15 D, 8000  Aarhus C, tlf. 86 19 47 00
Åbent: mandag 17-19, tirsdag, onsdag, torsdag 13-15:30, torsdag tillige 17-19

Revalidering
Revalidering er et tilbud til borgerne, der på grund af invaliditet, alder, sygdom eller sociale årsager har svært ved at klare et arbejde. Revalideringshjælpen kan være omskoling eller støtte til uddannelse.
Yderlige information fås på socialcentrene.

Rådgivning i sociale spørgsmål
Kommunen har pligt til at tilbyde rådgivning og vejledning til alle også til børn og unge. Rådgivning og vejledningen er frivillig, og kommunen skal i alle tilfælde yde den gratis.
Henvendelse sker til socialcentrene i disses åbningstider og til Socialvagten, Vester Allé 33, 8000  Aarhus C, tlf. 86 12 37 55 mellem kl. 16-24

----------------------------------------------------------------

SOversigt

Servicetelefonnumre


TeleDanmark (TDC)
Adresseoplysning: 1811
Alarm:
Ambulance - Brand - Politi 112
Fejlmelding:
Erhverv 80 80 80 67
Privat 80 80 80 47
Klokken: 70 10 11 55
Mødetelefonen: 90 90 90 90
Nummeroplysning:
Danmark 118
Udlandet samt Færøerne og Grønland 113
Radiosamtaler:
Radiosamtaler 80 60 40 20
Lyngby Radio - samtaler til aut. MF-tjeneste 90 91 11 30
Lyngby Radio - samtaler til aut. VHF-tjeneste 90 91 11 35
Samtalebestilling:
Udland 80 60 40 50
Skibstelegrammer: 80 60 40 20
Tekstelefontjenesten: 70 11 44 11
Telefonmøde:
Danmark 80 60 40 40
Udland 80 60 40 40
Telegrafen:
Indtelefonering af telegrammer 80 60 40 10
Telefonservice:
Udland 80 60 40 55
Træfpunkt: 90 90 11 11
Vejrmelding: 1853
Vækning: 80 20 00 49
Transport- og trafiknumre
Vejdirektoratet:
Trafikinformationscenter 70 10 10 40
DSB:
Trafikoplysning, indland, alle dage 7-21 70 13 14 15
Udland, ma-fre 8-20, lør-søn 10-17 70 13 14 16
Information om S-tog 33 14 17 01
Pladsbestilling
Indland, alle dage 7-21 70 13 14 15
Udland, man-fre 8-20, lør-søn 8-20 70 13 14 16
Lufthavne:
Billund 76 50 50 50
Esbjerg 76 12 14 00
Færøerne 00298 33 27 55
Karup 97 10 06 10
København 32 31 32 31
Odense 65 95 50 72
Rønne 70 10 74 74
Sindal 98 93 58 00
Sønderborg 74 42 21 30
Thisted 97 96 51 00
Tirstrup 87 75 70 00
Vojens 74 59 16 54
Aalborg 98 17 11 44

Skadedyr
Bier og hvepse
Hvis du er generet af hvepse, kan du få råd og vejledning ved at ringe til:
Statens Skadedyrslaboratorium, tlf. 45 87 80 55, hjemmeside: www.dpil.dk,
Tlf. henvendelse: mandag-fredag 9-12. Åben konsultation mandag-fredag 9-12
Hvis problemet er bisværme så ring til:
Danmarks Biavlerforening, tlf. 57 56 17 77

Rottebekæmpelse
Hvis du ser rotter, anmeldes det til kommunen:
Henvendelsen rettes til Vej- og Kloakvedligeholdelsen, Thorsvej 2, 8230  Åbyhøj
tlf. 89 40 49 34, ekspeditionstid: mandag-fredag 8-15

Skilsmisse
Statsamtet kan give dig vejledning om skilsmisse og separation.

Skoleforhold
Undervisningstilbuddet i Aarhus er stort. Ved at opretholde forskellige skolestørrelser forsøger man at sikre lokalområderne deres skole. Ved alle skoler er der indrettet en skolefrokostordning, Eleverne kan købe lune retter, brød, frugt og mælk.
Ved alle skoler er der børnehaveklasser. 48 skoler kan modtage eleverne fra børnehaveklasse til og med 9. årgang. Halvdelen af skolerne tilbyder 10. klasse
Der er skolefritidsordninger med kontrol af elevernes fremmøde. Der ydes forældrebetaling.
Skolerne er udstyret med moderne tekniske hjælpemidler, herunder EDB-maskiner til brug i undervisningen, og hver skole har et veludstyret skolebibliotek.
Ved flere skoler foregår der forsøgs- og udviklingsarbejde for at leve op til de krav, det omskiftelige samfund stiller til skolens undervisning.
Der foregår mange forskellige kulturelle arrangementer på skolerne, der får besøg af teatre og orkestre, ligesom de fleste skoler tilbyder eleverne frivillig musikundervisning.
Skolevæsenet råder over flere lejrskoler.
Skolevæsenets specialundervisning er fuldt udbygget. Der er etableret 3 pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, som står til rådighed for hver sin region med psykologer, konsulenter, socialrådgivere, tale- hørelærere og kuratorer.
Desuden gives i Aarhus Kommune via lov om fritidsundervisning en række muligheder for uddannelse. Hvert år i august sendes tilbud til alle unge mellem 14 og 18 år tilbud om at tage i ungdomsskolen virksomhed. Skoleforvaltningen er altid parat til at oplyse om skoletilhørsforhold i det område, hvor De bor eller ønsker at bo.
Se også Aarhus Kommunale Skolevæsens hjemmeside på www.aarhuskommune.dk

Aarhus Kommunes Sprogcenter
Undervisning i dansk for alle udlændinge over 18 år, som er bosiddende i Aarhus Kommune.
Aarhus Kommunes Sprogcenter, Vesterbro Torv 1-3,2. sal, 8000  Aarhus C, tlf. 87 32 54 00
Yderlige oplysninger herom fås ved henvendelse til Skoleforvaltningen, tlf. 89 40 58 44 eller 87 32 54 00

Skovvæsen
Sankekort. Hvis du vil samle nedfaldne grene til brænde i skovene, skal du have et sankekort.
Du kan få et sankekort ved henvende dig til statsskovdistriktet, hvis du vil sanke i en statsejet skov eller plantage.
Hvis du vil sanke brande i en privat skov, skal du henvende dig til skovens ejer.

Sommertid
Sommertiden begynder den sidste søndag i marts, hvor uret stilles 1 time frem til kl 2 til 3.
Sommertiden ophører igen den sidste søndag i oktober, hvor uret stilles 1 time tilbage fra kl. 3 til 2.

Statens Information
Nørre Farimagsgade 65, Box 1103, 1009  København K, tlf. 33 37 92 00, hjemmeside: www.si.dk
Statens Oplysning
Telefonoplysningen henviser til offentlige myndigheder på 33 12 90 12, mandag-fredag 10-16

Sterilisation
Alle over 25 år, som ikke er umyndiggjort, kan blive steriliseret uden særlig tilladelse.
Henvend dig til den praktiserende læge eller amtskommunens socialcenter.

Sundhedspleje
Alle familier med børn kan få besøg af en sundhedsplejerske. Kommunen fastsætter regler for, hvor mange gange sundhedsplejersken skal komme på besøg.
Anmodning om besøg af en sundhedsplejerske kan ske ved henvendelse til:
Sundhedsplejerskernes kontor, Valdemarsgade 18, 8000  Aarhus C.
Tlf. 89 40 39 33, kontortid: mandag-fredag 8-15, tlf.vagt: fredag-søndag og helligdage 17-20 på tlf. 70 20 80 08

Sygehusvalg
Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det frie sygehusvalg omfatter behandling for alle almindeligt forekommende sygdomme på alle offentlige sygehus og fødeklinikker, samt en række private behandlingssteder, der har aftale med amterne.
Hospitalsbehandling kræver henvisning fra den praktiserende læge, som også kan vejlede om reglerne for valg af sygehus.

Sygesikring
Den offentlige sygesikringsordning dækker alle. Efter eget valg er du sikret enten i gruppe 1 eller gruppe 2.
Hvis du mister sygesikringsbevist eller ønsker det ændret, skal der betales et gebyr for det nye bevis. Dette gælder dog ikke ved flytning og i enkelte andre tilfælde.

----------------------------------------------------------------

TOversigt

Tandpleje
Børne- og ungdomstandpleje
Kommunen tager sig af forebyggende tandpleje og behandling af alle børn mellem 0 og 18 år.
Tandpleje og behandling er gratis.

Teknologisk service
Teknologisk service er et tilbud om gratis vejledning til håndværk og industri.
Vejledning omfatter teknologivalg, udvikling af teknologi, økonomi, ledelsesrådgivning, salg m.m.

----------------------------------------------------------------

UOversigt

Underholdsbidrag
Ved skilsmisse kan en ægtefælle blive pålagt at betale underholdsbidrag til den anden part.
Hvis underholdsbidrag ikke bliver betalt, kan bidraget inddrives gennem udpantning eller løntilbageholdelse.
Spørgsmål om underholdsbidrag rettes til Statsamtet.

----------------------------------------------------------------

VOversigt

Veje og snerydning
Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland, - tager sig af dette pr. 01. januar 2007.

Venskabsbyer
Kommunen har venskabsaftaler med:
Finland: Åbo
Grønland: Qaqortoq (Julianehåb)
Norge: Bergen
Sverige: Göteborg
Kina: Harbin
Rusland: Sankt Petersborg

Vielse
Uanset om man skal vies i kirke eller på rådhuset, skal begge parter først udfylde et oplysningsskema, dom man kan få på rådhuset i bopælskommunen.
Kirkevielse kan ske i folkekirken eller i andre trossamfund, hvor præsten er bemyndiget til at foretage vielse. Borgerlig vielse foregår på Rådhuset.
Herefter bliver der udfærdiget en prøvelsesattest, som gælder i fire måneder, og som skal afleveret til den myndighed, som skal foretage vielsen.
Henvendelse om udstedelse af prøvelsesattest sker til:
Vielseskontoret, Rådhuset, 8100  Aarhus C
tlf. 89 40 20 00, Ekspeditionstid: mandag-fredag 9:30-15

Værnepligt
Alle danske mænd er underkastet værnepligt. Som hovedregel skal man møde på session det år, hvor man fylder 18.
Nærmere oplysning om session og værnepligt fås ved henvendelse til sessionsmyndighederne på et af følgende telefonnumre:
København: 33 12 23 33 - Odense: 66 11 90 00 - Rønne: 56 95 27 01
Aabenraa: 74 31 31 42 - Aalborg: 96 31 93 00 - Århus: 89 40 12 00

----------------------------------------------------------------

ÅOversigt

Aarhus Festuge
Sidst i august/først i september afholdes Aarhus Festuge med et stor opbud af teater-, opera- og danseforestillinger, koncerter af enhver art såvel ude som inde, film og video, litteratur, symposier og seminarer, børn og unge, udstillinger, idrætsarrangementer samt utallige gadeaktiviteter overalt i byen.
Hendes majestæt Dronningen er protektor for Festugen, og borgmesteren er formand for bestyrelsen for Aarhus Festuge

Aarhus Kommunale Værker
Aarhus Kommunale Værker leverer el, vand og fjernvarme til en stor del af indbyggerne og har ansvaret for bortskaffelse af affald i Aarhus Kommune.
Aarhus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, tlf. 89 40 15 00, hjemmeside: www.aakv.dk

----------------------------------------------------------------

ReturTil top