Retur
GVK praktiske oplysninger:
Oversigt:
Beredskabsstyrelsen orienterer - Container - Førstehjælp - Færdsel - Græsslåning - Hegn - Husdyr - Listevejen - Matrikler - Miljøfarligt affald - Offentlige serviceydelser - Område, over GVK - Opkørsel - Regnvandsriste - Retsinformation - Sne - ???

----------------------------------------------------------------

Beredskabsstyrelsen orientererOversigt
Alarm signaler
Danmarks sirener er elektroniske, og bliver styret ved hjælp af edb.
Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj.

Signal 1 - Gå inden døre:
Tonen stiger hurtigt, og falder langsom igen. Signalet varer 45 sekunder.
Gå indendørs. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. Vær opmærksom på at mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Lyt til Danmarks Radio. Her vil du få at vide hvad du skal gøre - fx. ved atomkraftuheld, kemiske udslip eller stormfold.
Signal 2 - Faren er forbi:
Én lang tone, der varer i 45 sekunder.
Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål
Stationær sirener:
I områder med mere end 1.000 indbyggere er der opstillet sirener.
I områder uden sirener:
Her vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets vogne.
Indendørs beskyttelse:
Det er vigtigt, at du søger indendørs, når sirenen lyder - og at du er opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig.
Er du hjemme, skal du lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg og åbne for Danmarks Radio. HUSK! - batteriradioen er din eneste sikre forbindelse til omverdenen. I nogle situationer er du måske mødt til at opholde dig indendørs i længere tid. Så er det VIGTIGT at have disse ting hjemme:

 • Batteridrevet transistorradio med ekstra batterier
 • Færdiglavet dåsemad, knækbrød, kiks, sukker, salt, chokolade, rosiner, pulvermælk til børnene (Husk dåseåbner.)
 • Forbindingskasse, sæbe og medicin
 • Nødbelysning: stearinlys, lommelygte
  OBS.
  Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse.

  Sådan tilkalder du hjælp:
  Skal du bruge hjælp, eller er nogen kommet til skade:
  Drej eller tryk på telefonen:     1 - 1 - 2
  HUSK! Brug ikke telefonen unødigt i katastrofesituationer.
  Evakuering:
  I de fleste nødsituationer er du bedst beskyttet hjemme. I visse tilfælde vil beboerne i et særligt truet område blive evakueret.
  Gennem radioen eller politiets højttalervogne vi du få at vide, hvis det område skal evakueres.
  Din egen indsats:
  I en nødsituation er det vigtigt, at alle gør en indsats. Du kan hjælpe til ved at:
 • Kende alarmsignalerne og deres betydning
 • Sikre dig, at andre også kender dem
 • sørge for at alle omkring dig - også hørehæmmede - bliver opmærksom på sirenen og ved, hvad de skal gøre
 • Lære elementær brandbekæmpelse og førstehjælp
  Vil du vide mere:
  Hos din kommune kan du få mere at vide om det lokale beredskab og de landsdækkende beredskabsplaner.
  På hjemmesiden: www.beredskabsstyrelsen.dk kan du høre sirenen.
  Beredskabsstyrelsen hører under Indenrigsministeriet og har til opgave at redde menneskeliv og begrænse materielle skader ved ulykker eller katastrofer i fredstid og i krig.
  Beredskabsstyrelsen har udarbejdet beredskabsplaner for større katastrofer i fredstid fx. atomkraftulykker.
  Den blå trekant på orange bund er det internationale kendetegn for befolkningsbeskyttelse.

  ----------------------------------------------------------------

  ContainerOversigt
  Opsætning af alle former for container skal så vidt mulig ske indenfor egen parcel. Er det nødvendigt at opsætte container på veje og fællesarealer skal følgende overholdes.
  Det påhviler rekvirenten/brugeren af container at drage omsorg for, at der ikke er væsentlig gene for andre, og der er opsat afmærkning og markeringslys efter gældende regler.
  Inden opsætning, skal kloak og asfalt, sikres med 16 mm stålplader eller tilsvarende for at undgå skader. Er der tvivl kan bestyrelsen altid kontaktes.

  ----------------------------------------------------------------

  FørstehjælpOversigt
  Red liv - lær førstehjælp.
  Det er vigtigt, at så mange som muligt lærer korrekt førstehjælp. På et førstehjælpskursus lærer du, hvad du bør gøre indtil ambulancen eller lægen når frem.

  Fremmedlegeme i halsen
  Spædbørn:
  Læg barnet på maven hen ad den underarm med hovedet nederst. Hold fast i barnets skuldre med hånden og giv nogle klask med flad hånd mellem skulderbladene.
  Større børn:
  Læg barnet over din ene skulder med barnets hoved og overkrop hængende ned foran dit bryst. Giv nogle kraftige klem mellem skulderbladene.
  Voksne:
  Giv først 2-3 dunk i ryggen. Hjælper det ikke, så støt personen i en stilling, hvor hovedet er lavere end brystet og slå nogle kraftige slag med flad hånd mellem skulderbladene.
  Kraftige blødninger
  Pulsåreblødning fra overarm og lår:
  Blodet sprøjter ud i takt med pulsen og personen vil derfor hurtigt miste meget blod.
  Pres straks tommelfingrene direkte ned i såret, Læg den tilskadekomne ned og få eb anden til at tilkalde ambulancen. Fortsæt trykket med tommelfingrene i såret indtil personen kommer under lægebehandling.
  Andre kraftige blødninger:
  Blodet kommer i en jævn strøm, som af en vandhane. Læg den tilskadekomne ned. Løft det blødende sted så højt som muligt, men den tilskadekomne bliver liggende. Anlæg fast forbinding og tilkald ambulance.
  Forbrænding og skoldning
  Skyl straks med koldt vand direkte fra den kolde hane. Fjern løstsiddende tøj. Skaf kuldsåret vand (ca. 15º) i en spand eller balje og lad personen holde det forbrændte område i vandet indtil det ikke længere gør ondt, når kølingen afbrydes. Det tager mindst ½ time. Vandet skal holdes behageligt køligt hele tiden.
  Forgiftning
  Den forgiftede er vågen:
  Giv ikke noget at drikke. Det kan øge optagelsen af giften. Stik en finger i halsen på ham, så han kommer til at kaste op. Dog ikke hvis det drejer sig om ætsende gifte. Læg den forgiftede i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.
  Den forgiftede er bevidstløs:
  Læg den forgifte i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. Gem pilleglas o.lign. til ambulancen kommer.
  Indvendig ætsning
  Dvs. indtagelse af ætsemidlet gennem munden. Giv straks rigeligt vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning!. Læg den tilskadekomne ned og tilkald ambulance.
  ALARM kald:   1 1 2     (Opkald er gratis. Også fra mønttelefon.)
  Oplys:
 • Hvor er det sket ?
 • Hvad er der sket ?
 • Hvor mange der er kommet til skade ?
 • Hvorfra der ringes ?

  ----------------------------------------------------------------

  FærdselOversigt
  Af hensyn til beboerne og især børnene, må der kræves stærk nedsat hastighed ved kørsel i området.
  De fælles gang- & cykelsti må kun befærdes til fods eller på cykel.
  Kun personmotorkøretøjer på indtil 3.500 kg. totalvægt må henstilles på parcellerne. Motorkøretøjer af anden art, såsom last-, flytte-, rute- og fragtbiler o.lign., må kun henstilles i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.
  Parkering på stamveje må ikke finde sted.
  Campingvogne, trailer o.l. skal parkeres inde på egen matrikel.

  ----------------------------------------------------------------

  GræsslåningOversigt
  Grundejerforeningens fællesarealer med græs bliver slået af foreningens egen lille røde traktor (ToroGM-120).
  Der bliver slået hvor den kan køre. Udenfor ens parcels areal hvor traktoren ikke kan køre, er det parcellens pligt selv at slå.
  Vejene fejes, efter behov, ligeledes med foreningens lille traktor, hvorpå der kan monteres en kost.

  ----------------------------------------------------------------

  HegnOversigt
  "Lov om hegn", stadfæstet 27.05.1950, omhandler alle hegn, som ved deres placering, funktion og fremtoning har betydning for andre end grundejeren.

  Fælleshegn
  Fælleshegn rejses i skel og ejes og vedligeholdes af begge grundejere.
  Om fælleshegn står bl.a. at de "bør afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og benyttelse" og at det bør "påses at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærrer for lys, luft eller udsigt eller på uheldig måde ændre landskabsbilledet"
  I boligkvarterer fastsættes fælleshegnets normalhøjde til 1,8-2 m.
  I boligkvarterer kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang og årlig til en højde af 2 m, men ingen af parterne må egenhændigt kappe hegnet lavere eller udtynde det, så det ændrer karakter.
  Egne hegn
  Egne hegn rejses på egen grund og ejes af grundejeren, ligesom den fulde vedligeholdelse normalt påhviler ejeren.
  Egne hegn må ikke påføre naboer større ulemper end fælleshegn, og de må ikke være højre.
  De fleste grundejere har eget hegn til offentlig vej eller sti må her normalt afholde hele udgiften til etablering og vedligeholdelse af hegn.
  Planter til eget hegn skal placeres, så de ved beskæring kan holdes bag skellinjen, og i højden kan det forlanges beskåret, så der ikke generer mere end fælleshegn.

  Du kan læse/se hele hegnsloven her på www.hegnsloven.dk

  ----------------------------------------------------------------

  HusdyrOversigt
  Foreningens medlemmer har ret til at holde husdyr, i det omfang, dette kan ske uden gener for områdets øvrige beboere.
  Med særlig henblik på hunde og katte er det forbudt at lade disse færdes på foreningens arealer, uden at de enten føres i snor eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.
  En hund/kat anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig.
  HUSK at tage husdyrs efterladenskaber med dig. Der forefindes specielle poser dertil.

  ----------------------------------------------------------------

  ListevejenOversigt
  Listevejen benyttes kun i nødstilfælde og med stærkt nedsat hastighed.

  Vi henstiller til beboerne, at listevejen kun benyttes i nødstilfælde i de travle morgen- og eftermiddagstimer - og kun hverdage i tidsrummet fra

  kl. 07.00 - 09.00 samt kl. 15.00-17.00
  Forsigtig kørsel under hensyntagen til gående, legende børn og cyklende trafikanter, samt vejen ikke er konstrueret til så megen trafik.

  ----------------------------------------------------------------

  MatriklerOversigt
  Vi vil fremover henvise foreningens medlemmer til at bruge OIS.DK, eller Kraks.dk, hvis der er tvivlsspørgsmål om matrikler i vores område.

 • OIS - Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.
 • Krak - Informationer om alt fra personer, private og offentlige virksomheder til fonde, kortgrundlag o.m.a.

  ----------------------------------------------------------------

  Miljøfarligt affaldOversigt
  Hvad er miljøfarligt affald?.
  Acetone - afkalkningsmidler - batterier - bilakkumulatorer - elektronik (mindre) - energipærer - fotovæsker - genopl. apparater - insekt- og plantegifte - kosmetik - kviksølvbatterier (ure, musik lykønskningskort m.m.) - lim - lysstofrør - maling - medicin - olie - spraydåser - syre - terpentin

  Hvor kan man aflevere miljøfarligt affald?.
  Genbrugsstationerne modtager alle typer miljøfarligt afflad.
  Hasselager, Birkegårdsvej 8
  Viby, Eskelundvej 13
  Malling, Nymarken 12
  Risskov, Lystrupvej 190
  Lisbjerg, Ølstedvej 38

  Farvehandlere tager malingrester og kemikalier retur
  Apoteker tager medicinrester retur
  Større indkøbscentre og skoler har containere til batterier

  Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst:
  Aarhus komm. Værker, Modtagestation for Farligt Affald, Åbrinkvej 51, 8000 Aarhus C
  Tlf. 86 15 61 83, hjemmeside: www.aakv.dk

  Brug dagrenovationen og genbrugsstationerne
  Miljøfarligt affald er f.eks. IKKE
  Barberblade - elpærer - engangslightere - folie - glas - konservesdåser - ledninger - plasticemballager - sikringer - søm og skruer - tagpap - øldåser - ølkapsler m.m.

  ----------------------------------------------------------------

  Offentlige serviceydelserOversigt
  Offentlige serviceydelser er en oversigt over de tilbud, som kommunen, Region Midtjylland (tidl. Aarhus Amt) og staten giver borgerne. Se her
  Kommune Information kan give dig svar på og vejledning om kommunale forhold.
  Kommune Information, Rådhuset, 8100  Aarhus C, Tlf.: 89 40 22 22
  Eksp.: man-onsdag 9:30-17, torsdag 9:30-18, fredag 9:30-15, hjemmeside: www.aarhuskommune.dk

  ----------------------------------------------------------------

  Område over GVKOversigt
  grøn = GVK område

  ----------------------------------------------------------------

  OpkørselOversigt
  Flere beboere har etableret opkørsel til deres indkørsel, hvilket er helt OK.
  GVK må, dog gøre opmærksom på, at der skal anvendes samme asfaltmateriale, som vejen er lavet af.
  Skulle der være beboere, som har anvendt andre materialer, må vi derfor gøre opmærksom på, at disse skal fjernes.
  Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at i tilfælde hvor der pålægges ny asfalt/tæppebelægning, kan det ikke påregnes, at opkørslen genetableres.
  Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med disse opkørsler, er du velkommen, til at kontakte GVK's vejudvalg.

  ----------------------------------------------------------------

  RegnvandsristeOversigt
  Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at fjerne visne blade, kviste o.l. fra regnvandsristene langs foreningens stamveje og vænger.
  En gang om året kommer Aarhus Kloak Service (der er tegnet abonnement på dette) for at rense de ca. 100 regnvandsriste der er i grundejerforeningen.

  Evt. uregelmæssighed ved regnvandsriste bedes venligst oplyst til bestyrelsen.

  ----------------------------------------------------------------

  RetsinformationOversigt
  Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.
  Søg i Retsinformation som bl.a. indeholder

  Bekendtgørelse af lov om:

 • hegn

 • private fællesveje

 • vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 • ----------------------------------------------------------------

  SneOversigt
  Snerydning/grusning.
  Som grundejer har De ansvaret for, at fortov, havegang, trappe, stier, gårdspladser og lignende til Deres ejendom er ryddet for sne og gruset, så det er sikkert at færdes der. Både for postbudet, avisbudet, renovationsarbejder, forbipasserende, Deres gæster og Dem selv. Som ejendom på privat vej, har De også pligt til at rydde sne og gruse på kørebanen ud for Deres ejendom.

  Grundejerforeningen har naturligvis igen i år indgået aftale med en entreprenør om at få ryddet sne, men vi skal gøre opmærksom på at det juridiske ansvar for snerydning og grusning er de enkelte grundejer på vejene og stierne ud for den enkeltes ejendom.

  Udover at der medfører smerte og eventuelt hospitalsophold for den, det går ud over, kan det også koste Dem erstatning, hvis nogen falder på Deres fortov, gangsti eller gårdsplads, fordi det er glat. De kan få en bøde under alle omstændigheder, hvis De ikke rydder og gruser Deres arealer.
  Reglerne findes i lovbekendtgørelse nr. 96 af 5. marts 1979 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. De kan bl.a. se loven på biblioteket.

  Sådan gør du:
  Hvis De har ansvaret for at rydde sne og gruse på fortov, gangsti, gårdsplads og kørebane, skal De gøre det hurtigst muligt, efter at sneen er faldet, eller det er blevet glat.
  Hvis entreprenøren har lavet snebunker under rydning af vejen, skal De lave åbninger i bunkerne.
  Der bør være sikker adgang til indgangsdør, renovationsstativ og lignende dvs. alle steder hvor der færdes mennesker til og fra ejendommen.
  Før renovationsarbejderen skal komme, bør De være ekstra omhyggelig med at rydde og gruse. Han balancerer ofte med 30-40 kg., mår han fjerner Deres affald. Hvis De har affaldsbeholder med hjul bør sneen og isen være fjernet helt. Ellers er det umuligt at styre beholderen.
  Der er godt at gruse med:
  Grus, sand og aske er udmærket til at gruse med.
  Salt skader planter, dyr, fodtøj og meget andet. Og saltets smeltevirkning falder, jo koldere det bliver, og virkningen forsvinder helt ved minus 8 grader.

  NB:
  Dobbeltstien langs Kolt Kirkevej/Landevejen er kommunens.
  Der er indgået aftale med Aarhus Kommune om at snerydning langs regnvandsbassinet foretages af GVK.

  GVK områdekort.
  Kortet er en vejledning til områdets beboere. Der gøres opmærksom på, at visningen på kortet på ingen måde fritager de enkelte parceller for det ansvar for snerydning, som er pålagt parcellerne i deklarationerne for området.
  GVK områdekort. GVK områdekort (75 KB)

  Se Aarhus Amts vej- og lufttemperatur (opdateres løbende) på Vintertrafik

  ----------------------------------------------------------------

  ???Oversigt
  Andre forslag modtages med tak

  ----------------------------------------------------------------

  ReturTil top