Retur

GVK regnskab 2016/2015:           gå til  budget 2016    Regnskab 2015/2014
Driftsregnskab for året 2015 2014
Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . 240.800 240.800
Renteindtægter . . . . . . . . . . . 39.826 46.899
Restancegebyrer . . . . . . . . . 800 200
Annonceindtægter . . . . . . 400 400
Ordinære indtægter ialt . . . . 281.826 288.299
Snerydning . . . . . . . . . . . . . . 35.805 10.244
Vedligehold af veje . . . . . . . 32.139 576.016
Gartnerarbejde . . . . . . . . . . . 121.930 47.338
Legepladser . . . . . . . . . . . . . 4.464 8.792
Driftomk. ialt . . . . . . . . . . . . . 194.338 642.370
Generalforsamling . . . . . . . . 4.667 7.607
Bestyrelsmøde . . . . . . . . . . . 12.314 11.838
Skt.Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.925 3.081
Møder ialt . . . . . . . . . . . . . . . 20.906 22.526
Gebyr, porto m.v. . . . . . . . . . 2.148 3.100
Informationer . . . . . . . . . . . . . 3.228 4.291
Kontorartikler . . . . . . . . . . . . 0 567
Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . 8.973 8.751
Kontingenter . . . . . . . . . . . . . 300 300
Administrationsomk. . . . . . . 16.450 16.100
Kontorhold ialt . . . . . . . . . . . . 31.099 33.109
Ordinære omk. ialt . . . . . . . . 246.343 698.005
Resultat af ordinære drift . . . 35.483 ÷409.706
Kursreg. på obl.behold. . . . . 7.496 16.748
Årets resultat . . . . . . . . . . . . 42.979 ÷392.958
Overførsel fra tidligere år . . . 176 193
Overførst fra vej/anlægsfond 154.069 576.016
Overførsel kursreg.fond . . . . 26.685 98.941
Til disposition . . . . . . . . . . . . 223.909 282.192
Der foreslås fordelt således:
Henlæggelse, vej/anlægsfond 223.569 282.192
At overføre til næste år . . . . 340 176
223.909 282.192


Status pr. 31 december 2016 2015
Bankkonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.649                 103.995
Obl.bh. t/kursværdi (max.100) . 1.536.746                 1.675.414
Kontingentrestancer . . . . . . . . . 900                 0
Forudbetalte omk. . . . . . . . . . . . 2.045                 2.028
Aktiver ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.812.340                 1.781.437
Div. kreditorer . . . . . . . . . . . . . . 23.377                 35.453
Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . 1.788.963                 1.745.984


Egenkapitalens sammensætning 2016 2015
Kursreg.fond:      Ovf. saldo      391.808               
     Realiseret kursgevinst      ÷34.181               
    Kursreg.     7.496     365.123           391.808
Vej/anlægsfond:     Ovf.saldo     1.354.000              
    Årets vedligeholdelse     ÷32.139              
    Årets gartnearbejde     ÷121.930              
    Henlagt i år     223.569     1.423.500           1.354.000
Ovf. t/næste år:             340           176
            1.788.963           1.745.984

Kolt, den 06. februar 2017
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.
Poul Thiesen Kurt Nielsen Peter Norup
Formand Kasserer Sekretær
Hans Karl Christensen
          Næstformand
Claus Pedersen    
Jens-Christian Jakobsen Claus Weinreich

----------------------------------------------------------------

Vi har revideret årsregnskabet for 2016.

Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold, ligesom vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er udtrykt i regnskabet.
Revisionen har iøvrigt omfattet de revisionshandlinger, som vi anser for nødvendige.
Vi har modtaget de oplysninger, vi har anmodet om.
Regnskabet indeholder de oplysninger, som vi anser for nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling.

Kolt, den 24. januar 2017
Regnskabet er underskrevet af revisionen.
Ole F. Jensen Torben Norup

----------------------------------------------------------------

GVK budget 2016:              gå til  regnskab 2015/2014
Revideret budget for 2017
Indtægter: Kontingent 240.800
Renter og gebyrer   36.200
Indtægter ialt 277.000
Udgifter: Snerydning   50.000
Vedligehold af veje   25.000
Gartner arbejde 170.000
Legepladser   10.000
Møder   25.000
Udgifter ialt 315.000
samt uforudsete udgifter       ÷38.000 
Der gøres opmærksom på at vi som sidste år har baseret budgettere på de reelt forventede tal, og budgetterne må derfor IKKE ses som en ramme, der ikke må overskrides.
Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt af hensyn til den daglige drift, vil vi uden videre anvende beløb udover det budgetterede.

----------------------------------------------------------------

ReturTil top