Retur

GVK regnskab 2017/2016:           gå til  budget 2017    Regnskab 2016/2015
Driftsregnskab for året 2017 2016
Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . 240.800 240.800
Renteindtægter . . . . . . . . . . . 35.990 39.826
Restancegebyrer . . . . . . . . . 1.000 800
Annonceindtægter . . . . . . 400 400
Ordinære indtægter ialt . . . . 278.190 281.826
Snerydning . . . . . . . . . . . . . . 32.360 35.805
Vedligehold af veje . . . . . . . 25.675 32.139
Gartnerarbejde . . . . . . . . . . . 164.211 121.930
Legepladser . . . . . . . . . . . . . 1.117 4.464
Driftomk. ialt . . . . . . . . . . . . . 223.363 194.338
Generalforsamling . . . . . . . . 5.273 4.667
Bestyrelsmøde . . . . . . . . . . . 10.908 12.314
Skt.Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.636 3.925
Møder ialt . . . . . . . . . . . . . . . 20.817 20.906
Gebyr, porto m.v. . . . . . . . . . 3.376 2.148
Informationer . . . . . . . . . . . . . 3.228 3.228
Kontorartikler . . . . . . . . . . . . 450 0
Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . 9.252 8.973
Kontingenter . . . . . . . . . . . . . 350 300
Administrationsomk. . . . . . . 20.200 16.450
Kontorhold ialt . . . . . . . . . . . . 36.856 31.099
Ordinære omk. ialt . . . . . . . . 281.036 246.343
Resultat af ordinære drift . . . ÷2.846 35.483
Kursreg. på obl.behold. . . . . 4.759 7.496
Årets resultat . . . . . . . . . . . . 1.913 42.979
Overførsel fra tidligere år . . . 340 176
Overførst fra vej/anlægsfond 189.886 154.069
Overførsel kursreg.fond . . . . ÷4.759 26.685
Til disposition . . . . . . . . . . . . 187.380 223.909
Der foreslås fordelt således:
Henlæggelse, vej/anlægsfond 186.886 223.569
At overføre til næste år . . . . 494 340
187.380 223.909


Status pr. 31 december 2017 2016
Bankkonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.417                 272.649
Obl.bh. t/kursværdi (max.100) . 1.817.406                 1.536.746
Kontingentrestancer . . . . . . . . . 1.000                 900
Forudbetalte omk. . . . . . . . . . . . 2.070                 2.045
Aktiver ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.826.893                 1.812.340
Div. kreditorer . . . . . . . . . . . . . . 36.017                 23.377
Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . 1.790.876                 1.788.963


Egenkapitalens sammensætning 2017 2016
Kursreg.fond:      Ovf. saldo      365.123               
     Realiseret kursgevinst      0               
    Kursreg.     4.759     369.882           365.123
Vej/anlægsfond:     Ovf.saldo     1.423.500              
    Årets vedligeholdelse     ÷25.675              
    Årets gartnearbejde     ÷164.211              
    Henlagt i år     186.886     1.420.500           1.423.500
Ovf. t/næste år:             494           340
            1.790.876           1.788.963

Kolt, den 24. januar 2018
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.
Poul Thiesen Kurt Nielsen Peter Norup
Formand Kasserer Sekretær
Hans Karl Christensen
          Næstformand
Claus Pedersen    
Jens-Christian Jakobsen Claus Weinreich

----------------------------------------------------------------

Vi har revideret årsregnskabet for 2017.

Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold, ligesom vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er udtrykt i regnskabet.
Revisionen har iøvrigt omfattet de revisionshandlinger, som vi anser for nødvendige.
Vi har modtaget de oplysninger, vi har anmodet om.
Regnskabet indeholder de oplysninger, som vi anser for nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling.

Kolt, den 22. januar 2018
Regnskabet er underskrevet af revisionen.
Ole F. Jensen Torben Norup

----------------------------------------------------------------

GVK budget 2017:              gå til  regnskab 2016/2015
Revideret budget for 2018
Indtægter: Kontingent 240.800
Renter og gebyrer   36.200
Indtægter ialt 277.000
Udgifter: Snerydning   50.000
Vedligehold af veje   25.000
Gartner arbejde 125.000
Legepladser   10.000
Møder   25.000
Udgifter ialt 270.000
samt uforudsete udgifter       7.000 
Der gøres opmærksom på at vi som sidste år har baseret budgettere på de reelt forventede tal, og budgetterne må derfor IKKE ses som en ramme, der ikke må overskrides.
Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt af hensyn til den daglige drift, vil vi uden videre anvende beløb udover det budgetterede.

----------------------------------------------------------------

ReturTil top