Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling 30. juni 1980, med ændringer. Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. februar 1991 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling 13. marts 1991.

Paragraf-oversigt:
§  1. – Navn og område
§  2. – Formål
§  3. – Medlemsforhold
§  4. – Hæftelsen
§  5. – Kontingent
§  6. – Generalforsamling, ordinære, ekstraordinære, indkaldelse, afstemningsregler A/B
§  7. – Bestyrelsen, tegningsberettigede, protokol, bestyrelsesmøde
§  8. – Regnskab
§  9. – Revision
§ 10. – Udvalg
§ 11. – Særlige bestemmelser
§ 12. – Foreningens opløsning

§ 1 Navn og område

Foreningens navn er Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt.

Dens hjemsted er Århus Kommune, og dens værneting er byretten i Århus.

Dens medlemsområde er arealer og ejendomme omfattet af deklaration oprindelig godkendt af Århus Kommune ved Magistratens 2. afdeling den 27. december 1977, tinglyst den 3. januar 1978 på matr.nr. 2kr og 3z Kolt by, Kolt, senere påtegnet den 21 juli 1978, godkendt den 3. august 1978, og tinglyst den 14. august 1978, senere påtegnet den. 7. november 1978 samt udstykningspåtegnet den 13 marts 1979, godkendt den 23. februar 1979 og tinglyst den 14. marts 1979, samt tillige godkendt den 18. januar 1980, af Århus Kommune for matr.nr. 3fø, 3ga, 3gb, 3gc, 3gd, 3ge og 3gf smsts. og tinglyst for sidstnævnte den 23. januar 1980, og endelig evt. arealer senere udstykket fra de nævnte arealer.

På området er tinglyst følgende servitutter:

 • Dekl. i.h.t. lov 275 28/11-1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, er lyst den 5/1-1945.
 • Dekl. overfor elselskabet Østjylland om master, resp. Kreditforeningens- og Hypothekforenings lån, er lyst den 15/5-1957.
 • Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven, er lyst den 21/12-1962.
 • Dokm. om vedligeholdelse, drift, forsikring, beboelse, benyttelse, tilsyn, afhjælpning af mangler, udstykning, sammenlægning, magelæg m.v. (vedr. 96m² overført fra 3r) er lyst den 28/12-1962.
 • Fredningsplan i.h.t. naturfredningsloven er lyst den 18/3-1963
 • Landvæsenskommissionskendelse ang. kloakering er lyst den 20/1-1968.
 • Dekl. om ret for Østjydsk elforsyning, Odder, til at anbringe master og til eftersyn og vedligeholdelse m.v. er lyst den. 18/1-1973 o.s.
 • Dekl. ang. oversigt m.v. er lyst den 27/1-1975.
 • Dekl. ang. tæt og ubrudt hegn. Prioritet forud for gæld er lyst den 26/8-1976.
 • Dekl. ang. vederlagsfri overdragelse til Århus Kommune af område til friareal er lyst den 25/7-1977.
 • Byplanvedtægt nr. 5 for Ormslev-Kolt er lyst den 4/8-1977.
 • Dekl. ang. grundejerforening, udstykning, anvendelse, bygge- og oversigtslinier, veje, stier, parkeringsforhold, teknisk forsyning, bebyggelse, fælles arealer, hegn, beplantning, støjafskærmning, m.v. er lyst den 3/1-1978 o.s.
 • Medd. om vejudlæg er lyst den 16/2-1978.
 • Skøde lyst servitutstiftende ang. arkæologiske fund er lyst den 11/7-1978.
 • Medd. om vejudlæg er lyst den 22/5-1979.

Byplanvedtægt nr. 5 for Ormslev Kolt


Deklaration for Vesterengen, Kolt (udstykningsservitut af 3/1-1978)

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende stemmeberettigede medlemmer at træffe bestemmelse om, at foreningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Det samme gælder med hensyn til ejere af grunde udenfor foreningens område.

Lovlig beslutning herom i henhold til foranstående skal godkendes ved simpel stemmeflerhed af en efterfølgende generalforsamling, der skal afholdes indenfor 6 uger, idet juli måned dog ikke medregnes.

Foreningen er pligtig til at lade sig fusionere med grundejerforeninger for tilstødende områder, såfremt Århus Byråd finder det hensigtsmæssigt.

Foreningen er ligeledes pligtig til at optage som medlemmer: 
Ejere af eksisterende ejendomme i områdets nærhed ligesom parceller heraf, såfremt Århus Byråd skønner der hensigtsmæssigt.

§ 2 Formål

Foreningen er oprettet i henhold til den boligområdet pålagte i § 1 nævnte deklaration om grundejerforening m.v., og det er dens formål at varetage medlemmernes fælles interesser i bebyggelsen som grundejere, herunder forpligtelser, vedrørende de i deklarationen nævnte udlagte og anlagte grønne arealer, hegn, kloakker, stianlæg, veje og eventuelle øvrige fællesanlæg m.v. for derved at sikre den bedst mulige udvikling i området.

Foreningen er berettiget til af fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Foreningens bestyrelse kan udfærdige ordensreglement, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal. Det træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Foreningen er alene påtaleberettiget vedrørende områdets parkeringsforhold.

§ 3 Medlemsforhold

Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller indenfor foreningens område. Såfremt en ejendom er opdelt i flere ejerlejligheder eller beboelsesenheder, anses den enkelte ejerlejlighed eller beboelsesenhed i disse vedtægter som en selvstændig parcel.

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for sine eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtager forpligtelserne.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matr.nr.

§ 4 Hæftelsen

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

§ 5 Kontingent

Udgifterne til grundejerforeningens administration og øvrige udgifter fordeles med 1 andel pr. parcel og betales af parcelejerne gennem et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

Det årlige kontingent til foreningen forfalder til betaling med halvdelen hvert års 1/4 og resten 1/10 og indbetales på det sted, der angives af bestyrelsen.

Ved overskridelse af sidste rettidige indbetalingsdag erlægges et gebyr, som fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Kassereren kan, når et medlem i mere end 1 måned har været i restance til foreningen, med 8 dages varsel og efter påmindelse lade forfaldne ydelser inddrage gennem retslig incasso. De derved opstående udgifter afholdes af medlemmet.

Ved overgivelse til incasso skal tillige med restancen og de derved påløbne omkostninger til foreningen erlægges et rimeligt administrationstillæg, der fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade ejendomsskattemyndighederne foretage kontingentopkrævningen, uanset disse måtte anvende andre betalingsterminer og/eller incassoprocedurer end de ovenfor fastsatte.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Kolt-området i Århus eller Hørning kommune.

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 31. januar.

På den ordinære generalforsamling foretages:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Eventuelle rettidigt indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyr m.v.
 • Valg af formand.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisorer og suppleanter.
 • Eventuelt: (under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.)

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling, bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, ledsaget af dagsorden for det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen, idet juli måned dog ikke medregnes.

Indkaldelse
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte, skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, indeholdende specificeret dagsorden vedlagt samtlige forslag i deres fulde ordlyd. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges endvidere revideret regnskab for sidst afsluttede regnskabsår samt budgetter og kontingent- og gebyrforslag.
Kun de forslag, der har været nævnt i dagsordenen eller rettidigt er indgivet af medlemmerne, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Stilles forslag om vedtægtsændringer, skal indkaldelse ske ved anbefalet brev eller på anden måde, hvorved de enkelte medlemmers kvittering for indkaldelsen sikres.

Afstemningsregler
Den på generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning.

Enhver parcel har to stemmer, og ingen kan som medlem, uanset hvor mange kontingent enheder han betaler, afgive stemme for mere end en parcel.

Et medlem, der ikke har betalt skyldig kontingent senest 8 dage før en generalforsamling, fortaber retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Afstemninger sker ved håndoprækning, medmindre dirigenten eller een af de fremmødte finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssigt.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end een fuldmagt.

Alle almindelige beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflertal – jvf. dog punkt. B.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på væsentlig ændret anvendelse af fællesarealer, vedtægtsændringer, sammenslutning efter foreningens bestemmelse i henhold til § 1, stk. 5 med en anden grundejerforening eller med ejere af grunde udenfor foreningens område, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og derefter ved simpel stemmeflerhed godkendes af en efterfølgende generalforsamling, der skal afholdes indenfor 6 uger, idet juli måned dog ikke medregnes. Indkaldelse til denne generalforsamling kræver ikke anvendelse af anbefalet brev.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, sammenslutning med anden grundejerforening eller med optagelse i foreningen af andre parceller, eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse, herunder ansættelse af fornøden medhjælp til pasning af fællesanlæg m.v. varetages af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, bestående af formanden, en kasserer, en sekretær og indtil 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning, afgår på ulige årstal og de andre bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter kan genvælges. Ved formandens forfald konstituerer bestyrelsen selv fungerende formand.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Over det ved bestyrelsesmødet og generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, for generalforsamlingsprotokollatet tillige af den valgte dirigent.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages med mindst 7 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Gyldig beslutning kan kun træffes, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 8 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.
Såfremt kassebeholdningen overstiger 4.000,- kr., skal det overskydende beløb snarest indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eller sparekasse. 

Foreningens formue kan iøvrigt anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn.
Kassereren kan være kautionsforsikret. Kautionens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.
Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne.

Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening.

§ 9 Revision
Foreningens regnskab revideres af to revisorer. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at den ene afgår på lige årstal og den anden på ulige, første gang efter lodtrækning.  Genvalg kan først ske efter 2 års forløb. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskaber kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede. Uanmeldt kasseeftersyn foretages mindst én gang om året. Regnskabet skal af revisorerne være revideret så betids, at det med revisorernes påtegning kan fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 10 Udvalg
Foreningens bestyrelse er berettiget til at nedsætte underudvalg blandt medlemmerne til varetagelse af særlige opgaver.

§ 11 Særlige bestemmelser
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog, fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.I særdeles vigtige og vitale anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 12 Foreningens opløsning
Opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændring gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke af Århus Kommune og andre påtaleberettigede i henhold til den tinglyste bebyggelsesdeklaration.

%d bloggers like this: